سرور مجازی خارج (OpenVZ)

فعال سازی از 2 ساعت تا حداکثر یک روز کاری

سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ1
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 30GB فضا
 • 1TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ10
 • 4 هسته پردازنده
 • 11GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 330GB فضا
 • 10TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ2
 • 1 هسته پردازنده
 • 2GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 50GB فضا
 • 2TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ3
 • 2 هسته پردازنده
 • 3GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 70GB فضا
 • 3TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ4
 • 2 هسته پردازنده
 • 4GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 90GB فضا
 • 4TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ5
 • 3 هسته پردازنده
 • 5GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 110GB فضا
 • 5TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ6
 • 3 هسته پردازنده
 • 6GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 135GB فضا
 • 6TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ7
 • 4 هسته پردازنده
 • 8GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 180GB فضا
 • 7TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ8
 • 4 هسته پردازنده
 • 9GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 225GB فضا
 • 8TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده
سرور مجازی خارج از کشور OpenVZ9
 • 4 هسته پردازنده
 • 10GB مموری (RAM) تضمین شده
 • 270GB فضا
 • 9TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ پشتیبان گیری هفتگی
 • ✔️ نصب و راه اندازی (30 دقیقه)
 • ✔️ سرویس های مدیریت شده

Powered by WHMCompleteSolution